• Här bygger vi våran nya webbshop. Då den är under uppbyggnad så kommer den uppdateras löpande.
Frakt 99kr (inom Sverige), skickas oftast inom 2-5 dagar

Köpvillkor

        

Köpvillkor

Allmänt

För dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen (se nedan   angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta   bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller, trots att du har avtalat   om något annat. För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller   Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag   gäller i första hand före lagen.  

Vi följer Personuppgiftslagen (PUL). När du, som är privatperson   anger dina uppgifter, godkänner du också att vi lagrar och använder dina   personuppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullföra   våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina uppgifter enligt PUL, och   du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om   du så önskar.  

Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt   svensk eller EU rätt ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin   helhet blir ogiltiga utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas   med likvärdig lagenlig text.  

Beställning

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd. Sådant tillstånd   kan ges genom att en förälder skickar sitt uttryckliga tillstånd till   oss med e-post till [email protected] Alla falskbeställningar   spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk skada kommer vi att   kräva skadestånd.  

Betalning och Leverans

När du lagt varor i varukorgen och går till kassan, framgår det vilka   betalningssätt som finns, om priserna är inklusive eller exklusive  moms  samt vilken momssats som i givet fall gäller. Leverans kommer att  ske  snarast (normalt inom 2-5 vardagar) såvida det inte framgår vid  beställningen att leveranstiden är  längre.  

Utöver priset kan tillkomma kostnader för frakt. Dessa finns i så   fall angivna i webbutikens kassa. Normalt tillkommer inga ytterligare   avgifter, men om så är fallet vill det klart framgå under   beställningsprocessen.  

I webbutiken kan varor eventuellt vara markerade med   leveransindikering. Vi förbehåller oss rätten att stryka ej levererbar   vara från din order med prisavdrag för densamma. Önskar du beställa   annan, likvärd vara, är detta att betrakta som en ny order. Om du önskar   avbeställa en vara på grund av dröjsmål med leveransen, är detta   möjligt att göra fram till dess att varan effektuerats, dvs faktura   eller frakthandling har skapats. Delleveranser på din begäran kan   medföra ytterligare fraktkostnader för dig.  

När du gör din beställning framgår det i kassan vilka leveranssätt,   som finns. Det är ditt ansvar att se till att adressen, som du angett   vid beställningstillfället är korrekt, är den inte korrekt kan vi då   komma att debitera dig en skälig summa för de kostnader detta åsamkar   oss. Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet till inkasso. Vilket   medför ytterligare fraktkostnader för dig.  

Vi skickar endast faktura i PDF format via mejl. Alternativt via   brev. Om andra alternativ önskas hänvisar vi till våra övriga   betalningsmetoder som finns i kassan.

Leverans och fraktkostnad       

Frakt tillkommer.   

Vid retur eller byte av en produkt står kunden för alla fraktkostnader. Se vidare information om returer längre ner.   

Normal leveranstid: Vi skickar varorna från oss inom 2-5 arbetsdagar   räknat från dag för beställning. Vår ambition är naturligtvis att   beställaren ska få varan så fort som möjligt.   

Vi använder DHL för leverans av beställda varor inom  Sverige.  Beställaren får en avisering via sms/e-post när paketet  ankommit till  ombud.    

Kalmars Travshop friskriver sig från alla eventuella ersättningskrav   gällande leveransförseningar. Vid eventuell  returtransport är köparen  ansvarig om varan skadas eller kommer bort.


Oavhämtad försändelse

Det är ditt ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom   den tid, som står angivet på avin. Om du inte kan ta emot paketet vid   leverans, eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället, skickas   det tillbaka till oss, och vi kommer då att debitera dig för  returfrakt- och administrativa kostnader samt DHLs avgift för  lagerhållning av paketet. Betalas inte denna  kostnad, lämnas kravet  till inkasso.  

Ändring av beställning

Du kan göra ändringar i din beställning av lagerförda varor fram till   dess att beställningen har effektuerats dvs faktura eller  frakthandling  har skapats. Om ändringen godkänns kommer eventuella  prisdifferenser  att regleras enligt det pris, som gäller vid  ändringstidpunkten.  Privatpersoner har ångerrätt, se under rubriken  ”Ångerrätt”.  

Avbeställning

En avbeställning är inte giltig förrän du mottagit bekräftelse från   oss. Du kan avbeställa din order utan kostnad för dig fram till dess att   beställningen har effektuerats, dvs faktura eller frakthandling har   skapats. Efter denna tidpunkt är du, som beställt till ditt företag,   skyldig att ta emot leveransen. Privatpersoner har ångerrätt, se under   rubriken ”Ångerrätt”. Företag som avbeställer en specialtillverkad vara   måste betala ersättning för havda kostnader fram till avbeställningen   samt för utebliven vinst.

Retur / byte       

Vid felbeställning eller om storleken inte passar så returneras   produkten själv av kunden. Du får inte använda  varan men naturligtvis  prova den. Kund står själv för returfrakten.  Du betalar för den förbrukade fraktkostnaden som uppstod vid leverans till dig! Använder du Klarna faktura så rekommenderar vi att du gör en anmälan om   retur i Klarnas app. Fakturan kommer då att pausas tills vi har   behandlat din retur.

Vid byte av produkt eller storlek så tillkommer frakt på den nya produkten till kund på 99kr.


Ångerrätt

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt   köp inom 14 dagar. Du har dock ingen ångerrätt om du beställt en vara   som tillverkats enligt dina anvisningar eller som annars har fått en   tydlig personlig prägel. Observera att det enligt lag är du som ska   betala för returfraktkostnaderna och enligt lag kan komma att betala för   en varas värdeminskning i den mån den beror på att du hanterat varan i   större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess   egenskaper eller funktion.  

Ångerfristen börjar löpa den dag du mottagit varan. Om du beställt   flera varor eller varan du beställt består av flera delar, börjar   ångerfristen löpa när du mottagit sista varan respektive den sista delen   av varan. Om du ångrar köpet måste varan återlämnas oanvänd, i oskadat   skick och med obruten förpackning/försegling/teknisk plombering.  

Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du meddela oss detta via fliken   ”Kundtjänst” eller med e-post till [email protected]  Du   kommer utan dröjsmål att få en bekräftelse på att vi mottagit ditt   meddelande, varefter vi tar ställning till, om du uppfyller de   förutsättningar som krävs för att kunna tillämpa ångerrätten. Du kommer   därefter att motta ett svar med e-post från oss, i givet fall med   information om hur du ska skicka tillbaka varan.  

Efter mottagandet av den återsända varan kommer köpesumman att   återbetalas till dig inom 14 dagar räknat från dagen då vi mottog   meddelandet om ångerrätt.  

Tjänster: Om du beställt en tjänst, börjar ångerfristen löpa den dag,   vi bekräftade din beställning. Om du samtyckt till att en tjänst  börjar  utföras och denna har slutförts, kan du inte ångra dig, om du   dessförinnan gått med på att avstå från ångerrätten. Du har heller inte   rätt att ångra dig om tjänsten påbörjats, och tjänsten på grund av sin   beskaffenhet inte kan återlämnas, eller om förseglingen brutits.  

För varor som köpts i vår fyndhörna eller som specialbeställts, gäller ej ånger/returrätt.  

På Konsumentverkets hemsida finns blankett för utövande av ångerrätt.  

Reklamationer och återköp i vissa fall

Om du som är privatperson mottagit en skadad produkt, eller om vi   skickat fel vara, måste du reklamera varan snarast och senast inom 2   månader från att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet.   Reklamationstiden är som mest 3 år beroende på varans beskaffenhet samt   eventuell garantiutfästelse. Garantitiden är normalt 1 år.  

Om du som är företagare mottagit en skadad produkt, eller vi skickat   fel vara, ska du reklamera snarast efter att du tog emot varan.  

Det gäller för såväl privatpersoner som företag, att den skadade   respektive felaktigt skickade varan ska återsändas i likadan förpackning   och med samma transportföretag, som när den mottogs, tillsammans med  en  utförlig beskrivning av felet.  

Du ska i så fall reklamera via vår hemsida genom att meddela oss   detta via fliken ”Kundtjänst” eller med e-post   till [email protected]  

Om vi inte kan skicka en ny vara till dig inom skälig tid,   återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat för den skadade eller   felaktigt skickade varan.  

Kompatibilitetsproblem förekommer ofta mellan olika produkter, och vi   rekommenderar dig därför att ta reda på så mycket som möjligt innan du   gör din beställning för att undvika onödiga kostnader.  

För skada som uppkommit under transport, skall denna anmälas senast 5   arbetsdagar efter det att du mottagit den skadade försändelsen.  

Tryckfel m.m.

Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information   och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt   sortiment.  

Force Majeure

Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om   fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som   part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och  liknande  omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de  hindrar eller  försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig,  mobilisering,  rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän  varuknapphet, knapphet  på transportmedel, strejk, lockout, elavbrott,  inskränkningar i form av  drivkraft samt fel i eller försening av  leveranser från  underleverantörer som har sin grund i sådan  omständighet som avses i  denna punkt eller andra omständigheter som  part ej kan råda över, som  antingen hindrar eller försvårar parts  fullgörande i sådan grad, att det  ej kan ske annat än till onormalt hög  kostnad.  

Tvist

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) tillhandahåller ett kostnadsfritt   förfarande, som privatpersoner kan utnyttja i tillfälle av tvist. Vi  har  som policy att alltid följa ARN:s rekommendationer. Tvist mellan   företag avgörs av allmän domstol.  

Behandling av personuppgifter

Vi stöder vår rättsliga grund för behandling av personuppgifter på  Avtal.  Avtal anses gällande så länge du som kund väljer att ha dina  uppgifter på "Mina sidor" registrerade hos oss eller längst 7år efter  din sista inloggning på "Mina sidor".   

Tillgång till lagrade personuppgifter: Du får vid förfrågan   tillgång till de personuppgifter vi har lagrade om dig. Denna   information skickas då med brev till din bokförda adress.  

Rättning av personuppgifter: Du kan själv i webbutiken på  ”Mina sidor” eller på begäran få dina personuppgifter rättade. Rättning  görs snarast efter anmälan.   

Vid varje ny order som läggs av dig, kontrolleras om det förekommit   några förändringar av dina uppgifter och i förekommande fall rättas   dessa innan leveransen.  

Radering av lagrade personuppgifter: Du får vid begäran de personuppgifter vi har lagrade på dig raderade.   

En personuppgift kopplad till en order, inköp, kvitto, faktura eller   arkiverade dokument blir automatiskt raderad efter 7 år enligt   bokföringslagen oavsett om du fortfarande är kund hos oss.  

Personuppgifter raderas ur våra dataregister snarast vid begäran från   dig. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar omedelbar   borttagning av dina personuppgifter eller delar av dem. Dessa   skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning men också   från konsumenträttslagstiftning. I så fall sparas enbart de   personuppgifter som vi är skyldiga att spara för att uppfylla sådana   legala skyldigheter.  

Synpunkter på vår hantering av personuppgifter: Lämnas till oss eller direkt till Integritetsskyddsmyndigheten.  

(Tillsynsmyndighet).  

För ytterligare information se Policy och Cookies